Mycelium Entity

(mycelium, hemp shiv, willow, recycled pink string, poster, moving image, sound)

The installation in the exhibition was created by NATURponty artist Anne Mie Melis with the support of Lucie Powell, Roger Lougher, Rufus Mufasa and NATURponty youth forum members.

The Mycelium Entity visualises the idea of an imaginary protective being that is living with us, invisible to the eye. It nurtures all living organisms in and around Pontypridd.
The mycelium sculptural shapes were home grown over the course of the project. If you look closely you actually see Reishi mushrooms that have grown on the material.
The pink mask and costume was made with recycled pink string used to pack hay bales (kindly provided by farmer Clive Johnson, Maes Bach Farm at Tonteg, Pontypridd). The string represents the mycelium root system in the soil under our feet.
The costume and mycelium shapes beautifully come to life in the film, supported by a soundscape.

 

Endid Myceliwm

(myceliwm, hemp shiv, helyg, cortyn pinc ailgylchu, poster, delwedd symudol, sain)

Gosodiad yn yr arddangosfa wedi’u creu gan artist NATURponty Anne Mie Melis gyda chefnogaeth Lucie Powell, Roger Lougher, Rufus Mufasa ac aelodau’r fforwm ieuenctid.

Endid Myceliwm (gan yr artist NATURponty Anne-Mie Melis gyda chefnogaeth Lucie Powell a Roger Lougher)
Mae’r Endid Myceliwm yn delweddu’r syniad o endid amddiffynnol dychmygol sy’n byw gyda ni, ac sy’n anweledig i’r llygad. Mae ganddo’r pwer i warchod a meithrin pob organeb sy’n byw ym Mhontypridd a’r cyffiniau. Cafodd y siapiau cerfluniol myseliwm eu tyfu gartref yn ystod y prosiect. Os edrychwch yn ofalus fe welwch fadarch Reishi sydd wedi tyfu ar y defnydd.
Gwnaeth y mwgwd pinc a’r wisg gyda chortyn pinc wedi’i ailgylchu o ddefnydd pacio bêls gwair (a ddarparwyd yn garedig gan y ffermwr Clive Johnson, Maes Bach Farm yn Nhonteg, Pontypridd). Mae’r llinyn yn cynrychioli system wreiddiau myseliwm yn y pridd o dan ein traed.
Mae’r gwisgoedd a’r siapiau myceliwm yn dod yn fyw’n hyfryd yn y ffilm, gyda chefnogaeth seinwedd.

 

Ganoderma  Reishi Lingzhi Madarch anfarwoldeb Ganoderma Reishi Lingzhi Mushroom of  immortality

Soundscape Mycelium Entity – Seinwedd Endid Myceliwm
(gyda Rufus Mufasa ac aelodau’r NATURponty fforwm ieuenctid)

Ganoderma
Reishi
Lingzhi
Mushroom of immortality

Disease warrior
Super Powers
Records of way back
Before Jesus
Designed to keep us healthy and fit
Do not treat it commercially
Do not disturb other ecosystems
Creative colonies
Heroes of the earth

Underground highways
People want to learn about you
Biodegradable mycelia important to the soil
Passing notes between plants
Through the language of
Chemical signalsTrosglwyddo negeseuon
Rhwng planhigion
Trwy iaith signalau cemegol

Rydym yn codi arian ar gyfer hadau
Archif Bioamrywiaeth
Mapiwch ein cymdogion
Tapiwch i mewn i goed
Rydyn ni’n poeni am y dyfodol
Gwerthfawrogi’r pridd
Smiling and taking action
Understanding and celebrating

Seinwedd Endid Myceliwm – Soundscape Mycelium Entity
(by Rufus Mufasa and NATURponty youth forum members)

Ganoderma
Reishi
Lingzhi
Madarch anfarwoldeb

Rhyfelwr clefyd
Pwerau Super
Cofnodion ymhell yn ôl
Cyn Iesu
Wedi’i gynllunio i’n cadw ni’n iach a heini
Peidiwch â’i drin yn fasnachol
Peidiwch ag amharu ar ecosystemau eraill
Trefedigaethau creadigol
Arwyr y ddaear

Priffyrdd tanddaearol
Mae’r bobl eisiau dysgu amdanoch chi
Bioddiraddadwy mycelia pwysigrwydd i’r pridd
Trosglwyddo negeseuon
Rhwng planhigion
Trwy iaith signalau cemegol
Passing messages between plants
Through the language of
Chemical signals

We fundraise for seeds
Archive Biodiversity
Map out our neighbours
Tap into trees
We care about the future
Value the soil and pridd
Gwenu a gweithrediaeth
Dealltwriaeth a dathlu